BASE Advocaten - The Litigation Firm

De inning van een restschuld op basis van een hypotheekakte

Blogs 17 mei 2013

Financiële instellingen en huizenbezitters zien zich na een gedwongen verkoop van het onderpand steeds vaker geconfronteerd met een restschuld. Het probleem van de restschulden wordt in hoog tempo groter. Het aantal huizen waarvan de huidige waarde lager ligt dan de verstrekte hypotheek is de laatste maanden hard gestegen. Recente schattingen van de NVM laten zien dat 800.000 huishoudens een potentiële restschuld hebben. Bovendien neemt het aantal huishoudens met een betalingsachterstand op een hypothecaire geldlening flink toe.

Inning van een restschuld

Voor de inning van een restschuld bij de debiteur maken banken veelal gebruik van de grosse van een hypotheekakte. Zo wordt in de praktijk bijvoorbeeld met de hypotheekakte beslag gelegd op het loon van een debiteur of worden goederen van de debiteur openbaar verkocht, om zo een restschuld te kunnen innen.

Arrest Rabobank/Visser

Bij de inning van een restschuld rijst de vraag of de kredietverstrekker daarbij gebruik kan en mag maken van de hypotheekakte. In het arrest Rabobank/Visser (NJ 1993/449) heeft de Hoge Raad reeds geoordeeld dat aan de grosse van een authentieke akte slechts executoriale kracht toekomt met betrekking tot op het tijdstip van verlijden van de akte reeds bestaande en in de akte omschreven vorderingen, alsmede met betrekking tot toekomstige vorderingen die hun onmiddellijke grondslag vinden in een op het tijdstip van het verlijden van de akte reeds bestaande en in de akte omschreven rechtsverhouding.

De Hoge Raad (HR 8 februari 2013, LJN BY4889) heeft zich onlangs wederom uitgesproken over de vraag of de grosse van een hypotheekakte een executoriale titel oplevert voor de inning van een restschuld. In deze zaak was niet gebleken van het bestaan van enige concrete vordering of concrete rechtsverhouding waaruit een vordering kon voortvloeien. Naar het oordeel van de Hoge Raad kan de grosse van de onderhavige tussen partijen opgemaakte notariële hypotheekakte daarom niet worden aangemerkt als een executoriale titel in de zin van artikel 430 Rv voor de na de uitwinning van het hypotheekrecht resterende vorderingen uit hoofde van de overeenkomsten van geldlening, ook niet voor zover die reeds bestonden ten tijde van het verlijden van de hypotheekakte.

Vordering of rechtsverhouding moet voldoende bepaald zijn in de akte

Gelet op het verstrekkende en ingrijpende karakter van de bevoegdheden die een notariële hypotheekakte aan de hypotheekhouder geeft, valt het bestaan daarvan volgens de Hoge Raad alleen te aanvaarden indien de vordering waarvoor deze is verleend met voldoende bepaaldheid in de akte is omschreven. Een zogenaamde boekenclausule in de hypotheekakte is daarbij niet voldoende. Immers, daarmee wordt het bestaan van een concrete vordering niet vastgelegd, maar is het bewijs daarvan afhankelijk gemaakt van een buiten de akte gelegen bron (de administratie van de hypotheekhouder).

Conclusie

Om een restschuld op basis van een bestaande hypotheekakte te kunnen innen is (en blijft) het noodzakelijk om te bezien of de vordering voldoende (bepaald) in de akte is omschreven. Duidelijk moet zijn voor welke vordering de executie (lees: inning van de restschuld) plaats zal vinden. Een enkele beroep op de boekenclausule door de hypotheekhouder is daartoe in beginsel niet voldoende. Wanneer geoordeeld moet worden dat een vordering niet voldoende bepaalbaar is omschreven in de hypotheekakte, dan dient de hypotheekhouder zich eerst te wenden tot de rechter om alsnog een toereikende executoriale titel te halen voor de inning van de restschuld.

Voor nieuwe hypotheekaktes is (en blijft) het dan ook aan te bevelen om de vordering en de rechtsverhouding zo concreet mogelijk te (blijven) omschrijven.

(c) BASE Advocaten B.V.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord