BASE Advocaten - The Litigation Firm

De Wet Werk en Zekerheid: praktische aanbevelingen op de korte termijn

Nieuws 02 juni 2014

De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels een feit. Dit betekent dat het arbeidsrecht vanaf 1 januari 2015 en vanaf 1 juli 2015 op belangrijke onderdelen zal wijzigen. In het vervolg van dit artikel vindt u een viertal praktische aanbevelingen om de arbeidsrechtelijke praktijk binnen uw onderneming WWZ-bestendig te maken.

Aanbeveling 1: de ‘ketenregeling’
Momenteel geldt met betrekking tot de ketenregeling de zogenaamde 3x3x3-regel. Dat wil zeggen dat elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wanneer meer dan drie tijdelijke contracten worden gesloten of wanneer een periode van drie jaar verstrijkt. Arbeidsovereenkomsten worden als opvolgend beschouwd, wanneer zij elkaar met een tussenpoos van niet meer dan drie maanden opvolgen. Onder de huidige ketenregeling bestaat er een ruime mogelijkheid om bij cao af te wijken van de 3x3x3-regel.

Per 1 juli 2015 wijzigt de 3x3x3-regel in een 3x2x6-regel. Het maximaal te sluiten aantal tijdelijke contracten blijft drie. In tegenstelling tot de oude regeling worden elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten die een periode van twee jaar overschrijden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De tussenpoos wordt verlengd naar zes maanden. Onder de nieuwe ketenregeling bestaat er een veel beperktere mogelijkheid om bij cao af te wijken. Als aan in de wet neergelegde voorwaarden is voldaan, mag bij cao de ketenregeling worden verruimd naar een 6x4x6-regel.

Indien u als werkgever in de nabije toekomst voor de keuze staat een eerste of tweede tijdelijk contract te sluiten, dan kan overwogen worden deze voor 1 juli 2015 te laten eindigen. Op grond van het overgangsrecht kan dan namelijk mogelijk nog een volgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de ‘keten’ worden gesloten, waarvan de totale looptijd de twee jaar (van de WWZ) nog mag overstijgen. Dit wel onder voorwaarde dat daarmee niet de huidige termijn van drie jaar wordt overschreden.

Aanbeveling 2: de arbeidsovereenkomst voor zeven maanden
Vanaf 1 januari 2015 is een proeftijdbeding in een tijdelijk contract korter dan zes maanden niet meer toegestaan. Door nu een arbeidsovereenkomst voor de duur van zeven maanden overeen te komen, blijft het wel mogelijk om een proeftijd (van maximaal één maand) in te stellen voor nieuwe werknemers. Door te werken met arbeidsovereenkomsten voor zeven maanden wordt eveneens voorkomen dat met het sluiten van een derde tijdelijk contract voor zeven maanden de nieuwe maximale termijn van de ketenregeling van twee jaar wordt overschreden (zie hiervoor). Deze termijn is eveneens van belang in verband met de transitievergoeding. Vanaf 1 juli 2015 is het namelijk verplicht een werknemer een vergoeding afhankelijk van dienstjaren te betalen, welke verplichting ingaat op het moment dat deze werknemer twee jaar in dienst is (tussenpozen tellen hier niet mee). Tot twee dienstjaren geldt dit dus niet.

Aanbeveling 3: het concurrentiebeding
Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is vanaf 1 januari 2015 niet meer toegestaan, tenzij in het beding wordt gemotiveerd waarom zwaarwichtige bedrijfsbelangen dit beding vereisen. Dit zal per functie een specifieke afweging en motivering van de werkgever vergen, welke ook kenbaar moet zijn voor de werknemer. Het betreft een zware toets. Nu een standaard concurrentiebeding in de toekomst dus geen stand meer zal houden in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is het raadzaam nu alvast te bedenken voor welke (nieuwe) werknemers u een concurrentiebeding van belang acht en waarom.

Aanbeveling 4: de aanzegplicht
Tot slot geldt er vanaf 1 januari 2015 een aanzegplicht bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd vanaf zes maanden. Als werkgever bent u verplicht om een maand van te voren aan te geven of het contract wordt verlengd of niet (en bij verlenging onder welke voorwaarden). Indien u dit nalaat, dan maakt de werknemer aanspraak op een (extra) vergoeding van maximaal één maandsalaris. De aanzegplicht geldt voor alle tijdelijke contracten vanaf zes maanden die eindigen op of na 1 februari 2015. Indien uw administratie van aflopende contracten nog niet helemaal op orde is, dan is dit het moment om daar wat aan te doen. Te denken valt bijvoorbeeld aan geautomatiseerde meldingen voordat de laatste maand van een arbeidsovereenkomst aanbreekt.

Mocht u vragen hebben omtrent de WWZ, neemt u dan contact op met de sectie Arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord