BASE Advocaten - The Litigation Firm

De Participatiewet: opening van de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking?

Blogs 03 oktober 2014

Inleiding
Middels de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) geïntegreerd tot één regeling voor mensen die hulp bij toetreding tot de arbeidsmarkt nodig hebben. De Participatiewet treedt in werking op 1 januari 2015.

Decentralisatie
De regering wil jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen op gemeentelijk niveau te regelen. Door middel van de Participatiewet wordt uitvoering gegeven aan dit beleid: vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor mensen met beperkte arbeidsmogelijkheden die ondersteuning nodig hebben. Waar gemeenten nu al verantwoordelijkheid zijn voor mensen in de bijstand, zullen zij dat in de toekomst zijn voor iedereen met een arbeidsbeperking. Het gaat dan om mensen die kunnen werken, maar die het zonder extra hulp niet redden op de arbeidsmarkt. Om deze taken efficiënt te kunnen uitvoeren krijgen de gemeenten een re-integratiebudget en andere instrumenten tot hun beschikking.

Overgangswetgeving Wajong
Jongeren die op 1 januari 2015 nog geen Wajong-uitkering hebben, kunnen daar alleen nog aanspraak op maken wanneer zij nooit meer kunnen werken. Jongeren die op 1 januari 2015 al wel een Wajong-uitkering hebben, krijgen te maken met een herbeoordeling. Mensen zonder arbeidsvermogen (die nooit meer kunnen werken) houden recht op een uitkering van 75 % van het minimumloon. Voor mensen met arbeidsvermogen wordt de uitkering vanaf 2018 verlaagd naar 70 % van het minimumloon.

Overgangswetgeving Wsw
Vanaf 1 januari 2015 kunnen geen nieuwe mensen meer instromen in de Wsw. Wsw-werknemers die al een dienstbetrekking hebben, houden hun wettelijke rechten en plichten. De komende jaren zal het bestand aan Wsw-werknemers door natuurlijk verloop afnemen. Mensen die op 31 december 2014 op de wachtlijst staan voor de Wsw, kunnen niet meer de Wsw instromen. Zij vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

Sociaal akkoord
In het sociaal akkoord hebben werkgevers toegezegd dat ze extra banen zullen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Tot 2026 zal het gaan om 100.000 extra banen. Tot 2024 zorgt de overheid nog eens voor 25.000 extra banen (los van de beschutte werkplekken). De extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon te verdienen. Het gaat dus zowel om mensen in de bijstand, om Wajongers als om mensen met een Wsw-indicatie. Via 35 regionale Werkbedrijven zullen UWV en gemeenten zich inzetten om mensen aan het werk te krijgen. Zij kunnen daarbij ondersteunende instrumenten inzetten zoals een compensatie voor verminderde loonwaarde, werkplekaanpassingen of no-riskpolissen.

Quotum
Als de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord onvoldoende vrijwillig worden nagekomen dan treedt een quotumregeling in. Het quotum wordt wettelijk vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum. In het wetsvoorstel is geregeld dat werkgevers met 25 of meer werknemers quotumplichtig zijn. Of daarvan sprake is wordt berekend aan de hand van het aantal verloonde uren in de loonaangifte.

In 2016 zal een eerste meting plaatsvinden. Dan moeten er 11.000 banen zijn gerealiseerd over 2015. Is dit aantal niet behaald, dan zal na overleg met sociale partners en gemeenten vanaf 1 januari 2017 een wettelijk quotum worden ingevoerd. Voor elke niet ingevulde arbeidsplaats (die dus niet wordt ingevuld door iemand met een arbeidsbeperking, waar dat wel had moeten gebeuren) betaalt de werkgever dan een boete van EUR 5.000,-.

Conclusie
Momenteel ligt het wetsvoorstel omtrent het quotum ter beoordeling bij de Tweede Kamer. Mocht dit wetsvoorstel wet worden, wat wel de verwachting is, dan zullen grotere werkgevers in de toekomst rekening moeten gaan houden met het bovenstaande. Of de Participatiewet daadwerkelijk een opening van de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking gaat vormen, blijft echter de vraag. Zo was de Raad van State in zijn advies positief over het doel van het wetsvoorstel, maar had het wel stevige kritiek op diverse onderdelen. Is het wel realistisch om deze wet door te voeren nu de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt nog steeds erg slecht is? En vormt een boete van EUR 5.000,- per niet ingevulde arbeidsplaats wel een voldoende prikkel voor bedrijven? De toekomst zal het uitwijzen.

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande dit artikel, neemt u dan contact op met mr. F.L. van den Boomgaard of een van de andere advocaten van onze sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord