BASE Advocaten - The Litigation Firm

Nogmaals het Spaanse villa-arrest

Blogs 13 oktober 2014

In een eerdere nieuwsbrief verscheen een artikel over het zogeheten ‘Spaanse villa-arrest’. In dat arrest van 23 november 2012 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de bestuurder van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk kon worden gehouden op grond van een onrechtmatige daad, zónder dat hem een ernstig verwijt hoefde te worden gemaakt. Deze uitspraak heeft veel discussie losgemaakt in de literatuur, omdat door sommigen werd gedacht dat de Hoge Raad een nieuwe aansprakelijkheidsgrond had gecreëerd. Het uitgangspunt van bestuurdersaansprakelijkheid is immers dat juist wél sprake moet zijn van een persoonlijk voldoende ernstig verwijt, voordat een bestuurder van een vennootschap in persoon aansprakelijk kan worden gehouden voor door derden geleden schade. De Hoge Raad heeft in een recent gewezen arrest het Spaanse villa arrest verduidelijkt. Vandaar dat we nogmaals kort stil staan bij deze uitspraak.

Spaanse villa-arrest - casus
De kopers van een villa in Spanje zijn bij de totstandkoming van een koopovereenkomst bijgestaan door een vennootschap en een van de bestuurders. De vennootschap en de bestuurder presenteerden zich als deskundig bemiddelaars voor de koop in onroerend goed in Spanje. De bestuurder was zeer nauw betrokken bij de totstandkoming van de koopovereenkomst. De bestuurder heeft kopers onder meer voorzien van financieel advies en hen begeleid bij een bezichtiging in Spanje. Ten tijde van de bezichtiging in Spanje was de bestuurder op de hoogte van het feit dat (i) er geen bouwvergunning voor de bezochte villa was verstrekt en (ii) de betreffende Spaanse gemeente een afbraakplicht voor illegaal gebouwde villa’s had afgekondigd. Bestuurder heeft dat de (potentiële) kopers niet medegedeeld en de koopovereenkomst is tot stand gekomen. Nadat kopers hadden vernomen dat de villa is afgebroken wegens het ontbreken van de benodigde bouwvergunning hebben zij de bestuurder en zijn vennootschap aansprakelijk gehouden voor geleden schade.

Oordeel Hoge Raad
De bestuurder is uiteindelijk aansprakelijk geoordeeld op de grond dat hij in strijd heeft gehandeld met een persoonlijk op hem rustende zorgvuldigheidsverplichting jegens koper, en niet op de grond dat hem als bestuurder het verwijt wordt gemaakt dat door zijn onbehoorlijke taakuitoefening de vennootschap in strijd heeft gehandeld met een op haar rustende zorgvuldigheidsverplichting jegens kopers. Deze onrechtmatige gedragingen van de bestuurder konden in het maatschappelijk verkeer (tevens) als gedragingen van de vennootschap worden aangemerkt, zodat ook de vennootschap aansprakelijk werd gehouden. (In cassatie ging het overigens alleen nog over de bestuurder; de vennootschap is niet van het arrest in cassatie gekomen.)

Toelichting in het arrest van 5 september 2014
Volgens de Hoge Raad ging het bij het Spaanse villa arrest niet over het handelen van de betrokkene bij zijn taakvervulling als bestuurder van een vennootschap, maar om de vraag of de betrokkene, optredend als deskundig bemiddelaar, had gehandeld in strijd met een op hem rustende zorgvuldigheidsnorm. De schending van die zorgvuldigheidsnorm, kon vervolgens aan de vennootschap worden toegerekend, wat er toe leidde dat naast de vennootschap ook de bestuurder aansprakelijk was, terwijl géén sprake was van een persoonlijk ernstig verwijt.

Kortom
Bij een normschending door iemand die óók bestuurder van een vennootschap is, gaat het er om of de betrokkene bij de verweten normschending heeft gehandeld in de hoedanigheid van bestuurder. Is dat het geval, dient hem een persoonlijk ernstig verwijt te worden gemaakt voordat hij – naast de vennootschap – aansprakelijk kan worden gehouden. Heeft de betrokkene bij zijn normschending niet gehandeld in de uitoefening van zijn taak als bestuurder, dan kan hij persoonlijk aansprakelijk zijn als hij een op hem rustende zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden. De verzwaarde aansprakelijkheidsmaatstaf, die geldt bij bestuurdersaansprakelijkheid, is dan niet van toepassing. Oftewel, dan is voor aansprakelijkheid niet vereist dat hem een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dat neemt niet weg dat de schending van de zorgvuldigheidsnorm (ook) de vennootschap kan worden toegerekend, waardoor zowel bestuurder als vennootschap aansprakelijk zijn. Dat lijkt misschien op bestuurdersaansprakelijkheid, maar dat is het volgens de Hoge Raad (nadrukkelijk) niet.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord