BASE Advocaten - The Litigation Firm

Flexibel (thuis) werken: meer zeggenschap voor de werknemer

Nieuws 15 april 2015

De roep naar een meer flexibele indeling van arbeid stijgt, dus de wetgever probeert daar op in te spelen. Recent zijn de wetsvoorstellen Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, de Wet Hervorming Kindregelingen en de Wet Werk en Zekerheid aangenomen, die allen direct en indirect van doen hebben met arbeidsduur en flexibele arbeid. Het initiatiefwetsvoorstel Wet flexibel werken (Wfw), dat al dateert van drie jaar geleden, is in oktober 2014 aangenomen door de Tweede Kamer en op 14 april 2015 aangenomen door de Eerste Kamer. In dit artikel vindt u een korte analyse.

Het doel 

Doel van de Wfw is het bevorderen van flexibel werken door aanpassing van de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa). Uitgangspunt is dat werknemers, naast de huidige mogelijkheid tot aanpassing van de arbeidsduur, tevens de mogelijkheid geboden wordt hun werktijden en werkplek flexibel in te delen. Zo kunnen files vermeden worden en kan werk beter gecombineerd worden met de zorg voor kinderen.

De veranderingen
De belangrijkste wijziging is de mogelijkheid tot aanpassing van de werktijd (spreiding van uren) door de werknemer. De werkgever moet een verzoek daartoe inwilligen tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Onder de huidige Waa geldt deze toetsingsmaatstaf alleen voor aanpassing van de arbeidsduur en kan een verzoek tot aanpassing van de werktijd worden geweigerd op grond van de minder zware redelijkheidstoets. Opmerkelijk is dat onder de Wfw de werkgever een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats (denk aan thuis werken) alleen maar hoeft te overwegen en met de werknemer dient te overleggen indien hij het verzoek afwijst (hetgeen wel schriftelijk dient te gebeuren). Volgens de wetgeschiedenis moet het gezien worden als  ‘a right to ask and a duty to consider’, waardoor een van de pronkstukken van het voorstel in de praktijk mogelijk weinig waarde zal hebben.

Andere wijzigingen betreffen de perioden die gelden binnen de Waa:

  • voor de wijziging van de wet diende een werknemer een jaar in dienst te zijn voordat hij een beroep kon doen op de Waa, met de wetswijziging wordt dit 26 weken;
  • de termijn waarop het verzoek door de werknemer moet worden ingediend wordt verkort met vier maanden naar twee maanden voorafgaand aan de beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing;
  • na afwijzing of inwilliging van een verzoek op grond van de Waa moet de werknemer nu nog twee jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen. Met de wetswijziging wordt deze termijn verkort tot één jaar.

Alhoewel werknemers hierdoor vaker een verzoek kunnen doen op grond van de Waa, zal van écht flexibel werken, d.w.z. aanpassing naar gelang dagelijkse behoeften, nog steeds geen sprake zijn.

De praktijk       
De Wfw beperkt de beslissingsbevoegdheid van de werkgever en zorgt voor meer zeggenschap voor de werknemer. Een werkgever kan alleen aanpassing van de werktijd weigeren indien dit bijvoorbeeld leidt tot ernstige problemen op het gebied van veiligheid, het rooster, de financiën of de organisatie. De initiatiefnemers van de wetswijziging verwachten dat de wetgeving bij zal dragen aan een cultuuromslag en dat jaarlijks 10 procent van de werknemers in Nederland een beroep gaat doen op de wet. Het recht dat deze nieuwe wet creëert, zou kunnen leiden tot een hoog aantal verzoeken van de werknemers. Het zal interessant worden welke invulling er wordt gegeven aan de zwaarwegende belangen van de werkgever en welke waarde daar aan wordt gegeven ten opzichte van de belangen van de werknemer. Als bijvoorbeeld de verzochte aanpassing van de arbeidstijd van een ondergeschikte niet overeenstemt met die van zijn leidinggevende, dient laatstgenoemde zich dan aan te passen of geldt dit als een zwaarwegend bedrijfsbelang?

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande dit artikel, neemt u dan contact op met mr. drs. J-W. van Geen of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord