BASE Advocaten - The Litigation Firm

Nieuwe vennoot van de CV is ook aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan vóór zijn toetreden

Blogs 21 april 2015

De Hoge Raad heeft geoordeeld: een toetredend beherend vennoot van een commanditaire vennootschap (“CV”) is ook aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan vóórdat hij was toegetreden. De Hoge Raad geeft daarmee een waarschuwing af voor toetredend (beherend) vennoten van een CV. Degene die overweegt als vennoot toe te treden tot de CV dient zelf onderzoek te doen naar de (vermogensrechtelijke) positie en dus ook de schulden van de vennootschap voordat hij toetreedt. De toetredend vennoot kan in dat kader garanties bedingen van de overige vennoten en afspraken maken over de draagplicht van bestaande schulden. (HR 13 maart 2015 ECLI:NL:HR:2015:588)

Casus

Kort de feiten die een rol speelden in het onderliggende geschil. Carlande Dienstverlening C.V. (“Carlande”) richt zich op het detacheren van chauffeurs binnen het beroepsgoederenvervoer over de weg.  Carlande is door één beherend vennoot opgericht op 2 februari 2010. Ruim zeven maanden later, op 17 augustus 2010, is er een tweede beherend vennoot toegetreden. Op 15 september 2010 is Car-lande vervolgens bij het Pensioenfonds aangemeld. Nadat Carlande geen gehoor heeft gegeven aan diverse verzoeken (met name informatieverzoeken) van Pensioenfonds, heeft het Pensioenfonds aan Carlande twaalf aanslagen Basispensioenregeling opgelegd. De aanslagen lopen op tot een bedrag van € 48.000 en zien op de maanden februari 2010 tot en met januari 2011. De vordering van het Pensioenfonds vindt zijn ontstaansmoment dus vóór het moment dat de tweede vennoot is toegetre-den. In deze procedure heeft het Pensioenfonds dit bedrag van de toegetreden (tweede) vennoot gevorderd. Nadat de vordering door de kantonrechter en het hof is toegewezen buigt de Hoge Raad zich over de vraag of de nieuw toegetreden vennoot persoonlijk kan worden aangesproken voor schulden die voor zijn aantreden als vennoot zijn ontstaan.


Uitleg Hoge Raad

Het bevestigde antwoord van de Hoge Raad is helder. Volgens art. 19 lid 1 Wetboek van Koophandel (WvK) zijn de beherende vennoten van een CV hoofdelijk verbonden. Art. 18 WvK, dat via art. 19 ook van toepassing op de beherend vennoten van een CV, bepaalt voor de vennootschap onder firma (vof) dat elk der vennoten hoofdelijk verbonden is “wegens de verbintenissen der vennootschap”. Volgens de Hoge Raad brengt de strekking van deze artikelen mee dat de hoofdelijk verbondenheid van de vennoten alle schulden betreft die ten tijde van hun toetreding tot de vennootschap bestaan, of nadien ontstaan. Deze bepalingen beogen schuldeisers van een vof of CV te beschermen wanneer het afgescheiden vennootschapsvermogen ontoereikend is om alle verbintenissen van de vennootschap te voldoen. Schuldeisers zijn een rechtsbetrekking aangegaan met de CV, waarbij de vennoten krachtens de wet persoonlijk instaan voor verbintenissen. Het is in strijd met de rechtszekerheid als de schuldeiser onderzoek moet doen naar het ontstaansmoment van de verbintenissen. Simpel gezegd, een schuldeiser moet iedere vennoot van de CV kunnen aanspreken.


Wat moet een toetredend vennoot van de CV doen?

De nieuwe vennoot wordt daarmee volgens de Hoge Raad niet in zijn belangen geschaad. Degene die voornemens is toe te treden tot een CV kan bedingen dat hem inzage wordt gegeven in de schuldenpositie van de vennootschap, of dat hij in de gelegenheid wordt gesteld daarnaar zelf onderzoek te doen. Van de toetredend vennoot mag worden verwacht dat hij een (due dilligence) onderzoek zal uitvoeren naar de (vermogensrechtelijke) positie van de vennootschap voordat hij toetreedt. Boven-dien kan de toetredend vennoot garanties bedingen van de overige vennoten en afspraken maken over de draagplicht ten aanzien van bestaande schulden. Waar de Nederlandse literatuur nog ver-deeld was of een toetredend vennoot aansprakelijk is voor eerder ontstane schulden van de CV, schept de Hoge Raad met dit arrest duidelijkheid en geeft daarmee een waarschuwing af voor toetre-dend vennoten van een CV.

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met mr. P.A.C.E Kortmann of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Dit artikel is bijgewerkt tot 21 april 2015.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord