BASE Advocaten - The Litigation Firm

Uitspraak Rechtbank Rotterdam over het belemmeringsverbod in de Waadi

Nieuws 08 December 2017
In een eerder blog schreven wij al over het belemmeringsverbod in artikel 9a Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs), naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad. Dit belemmeringsverbod houdt in dat een werkgever die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een opdrachtgever, deze arbeidskrachten na de ter beschikking stelling niet mag belemmeren om bij die opdrachtgever (klant) in dienst te treden. De Hoge Raad oordeelde - kort gezegd - dat het belemmeringsverbod ook ziet op het werken als ZZP'er na het einde van de (eerdere) arbeidsovereenkomst.

In een zaak waarin BASE twee (ex-)werknemers heeft bijgestaan die door de (ex-)werkgever werden aangesproken op overtreding van hun geheimhoudings- , concurrentie- en relatiebeding is een - geslaagd - beroep op het belemmeringsverbod gedaan.

Het volgende deed zich voor. Werkgever detacheert arbeidskrachten. In de laatste arbeidsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst van werknemers met werkgever is onder meer een geheimhoudings-, een relatie- en een concurrentiebeding opgenomen. Werknemer 1 is uit dienst getreden op 1 september 2014 en met instemming van werkgever bij een klant van werkgever in dienst getreden. Werknemer 2 is op 7 mei 2015 uit dienst getreden via een beëindigingsovereenkomst. Op 11 mei 2016 – dus ruim een jaar na uitdiensttreding van werknemer 2 en bijna twee jaar na uitdiensttreding van werknemer 1 - is door werknemers een onderneming opgericht. Vanuit die onderneming zijn werknemers werkzaamheden voor (dezelfde) klant van werkgever gaan verrichten.

Werkgever vordert van werknemers onder meer nakoming van het geheimhoudings-, concurrentie- en relatiebeding, inclusief boetes. Ook vordert werkgever dat werknemer 1 niet anders voor de klant mag werken dan eerder tussen hen was overeengekomen en dat werknemer 2 niet voor de onderneming van werknemers mag werken. Tevens vordert werkgever van werknemers en hun onderneming een voorschot op schade uit hoofde van onrechtmatige werknemersconcurrentie. Werknemers hebben daarop geheel of gedeeltelijke vernietiging van het concurrentie- en relatiebeding op basis van (onder andere) artikel 9a Waadi gevorderd.

De kantonrechter te Rotterdam heeft de werknemers volledig in het gelijk gesteld. Geheel in lijn met de Hoge Raad oordeelt de kantonrechter dat het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi van toepassing is als een werknemer gedetacheerd wordt of als uitzendkracht aan het werk wordt gezet. In aanvulling hierop merkt de kantonrechter op dat dit ook geldt als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De Waadi maakt immers geen onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Daarnaast is door de kantonrechter geoordeeld dat een belemmeringsverbod ook niet in de beëindigingsovereenkomst overeen kan worden gekomen. Artikel 9a Waadi is immers van dwingend recht. Er is in de beëindigingsovereenkomst met werknemer 2 geen sprake geweest van het beëindigen van een geschil over het concurrentiebeding. Er is hooguit sprake geweest van een poging een eventueel geschil daarover in de toekomst te voorkomen. Het voorkomen van een geschil valt niet onder de reikwijdte van artikel 7:902 BW - waarin afwijking van dwingend recht is toegestaan - maar alleen onder artikel 7:900 BW. In artikel 7:900 BW is afwijking van dwingend recht echter niet toegestaan. Nu in casu vaststaat dat er ten tijde van het overeenkomen van de beëindigingsovereenkomst geen sprake was van een geschil tussen partijen over het concurrentiebeding, maar hooguit ter voorkoming daarover in de toekomst, mag daarin niet van dwingend recht en dus niet van artikel 9a Waadi worden afgeweken.

In de uitspraak wordt bovendien nog ingegaan op de vraag hoe ver een geheimhoudingsbeding nu eigenlijk reikt, wanneer mogelijk sprake is van onrechtmatige werknemersconcurrentie en hoe gekeken wordt naar het verzoek ex artikel 843a Rv tot het verkrijgen van inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden (met betrekking tot bijvoorbeeld de administratie van een bedrijf).

Conclusie:
let goed op het belemmeringsverbod in artikel 9a Waadi als sprake is van een situatie waarin arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld. Een concurrentie- en/of relatiebeding kan ten gevolge van dit verbod onrechtmatig zijn. Dit betekent overigens niet dat dan helemaal geen concurrentie- en/of relatiebeding overeen mag worden gekomen. Dit mag wel, maar niet voor de opdrachtgevers waaraan de werknemers ter beschikking worden gesteld, redelijk is en door de bank genomen ook niet in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Heeft u hierover vragen? Neem dan gerust contact op met Sanne Barbas, Rob Sies of  een van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies