BASE Advocaten - The Litigation Firm

VAR: wat is dat? - X. Boudewijns/mr. R.C. Sies - 18/06/08

Nieuws 18 June 2008

Onlangs kopte het Financieel Dagblad “VAR grootste ergernis voor zelfstandigen”. Maar wat is een VAR precies en waar dient het voor?

Een VAR is een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) welke verklaring wordt afgegeven door de Belastingdienst. Een VAR geeft de opdrachtgever en de opdrachtnemer vooraf zekerheid over de vraag of het inkomen uit een arbeidsrelatie als winst uit onderneming, loon of resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast. Ook geeft het antwoord op de vraag of de opdrachtnemer verzekerd is of moet worden voor werknemersverzekeringen zoals de ziektewet (ZW), werkloosheidswet (WW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het is derhalve voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer van belang om vóór het aangaan van een opdracht te weten of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap of van een arbeidsovereenkomst.

In 2002 is de Wettelijke basis voor de VAR gelegd. In 2003 bleek echter dat in de gevallen waarin - achteraf beoordeeld – tussen een opdrachtnemer en een opdrachtgever toch op basis van een arbeidsovereenkomst bleek te zijn gewerkt, de VAR onvoldoende zekerheid bood. Om dit te verbeteren is per 1 januari 2005 de Wet Uitbreiding Rechtsgevolgen VAR (Wet VAR) in werking getreden. Doel van deze uitbreiding is om de positie van zelfstandige opdrachtnemers te versterken door de rechtszekerheid voor hun opdrachtgevers te vergroten.

Een geldige VAR biedt thans zowel de zelfstandige ondernemer, die werkzaamheden uitvoert voor één of meer opdrachtgever(s), als de opdrachtgever(s), zekerheid omtrent de fiscale verplichtingen.

Een VAR kan het hele jaar voorafgaand aan het aangaan van een (arbeids)relatie gratis bij de Belastingdienst worden verkregen. Vanaf 1 september kan de VAR worden aangevraagd voor het volgende kalenderjaar. De verklaring wordt binnen acht weken verstuurd. Er kan één verklaring worden aangevraagd voor alle werkzaamheden van dezelfde soort die voor één of meer opdrachtgevers worden verricht. Een VAR is maximaal één kalenderjaar geldig. Als de geldigheidstermijn is verlopen, kan er een nieuwe verklaring worden aangevraagd. Als opdrachten beginnen of doorlopen na 1 januari en zijn overeengekomen vóór 1 november, dan blijft de VAR nog maximaal één jaar gelden, tenzij op het moment van overeenkomen van de opdracht al een VAR voor het nieuwe kalenderjaar is ontvangen.

Er zijn vier soorten VAR:

 1. VAR-wuo (winst uit onderneming): u bent 100% zelfstandige en ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 2. VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden): u bent zelfstandige, maar u hebt niet de fiscale status van ondernemer voor inkomstenbelasting.
 3. VAR-loon (loon uit dienstbetrekking): u wordt beschouwd als werknemer, de inkomsten behoren tot loon uit dienstbetrekking.
 4. VAR-dga (directeur-grootaandeelhouder): uw inkomsten zijn voor rekening en risico van de vennootschap (B.V. en N.V.).

Van deze vier varianten zijn vooral de VAR-wuo en de VAR-row van toepassing op zelfstandigen.

Een VAR-wuo wordt afgegeven als in de VAR staat omschreven dat de inkomsten van de opdrachtnemer worden aangemerkt als winst uit onderneming. De opdrachtnemer en de opdrachtgever hebben dan de zekerheid dat er over de beloning van de opdrachtnemer geen loonheffingen ingehouden en afgedragen hoeven te worden. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De omschrijving van de werkzaamheden in de verklaring komt inhoudelijk overeen met de werkzaamheden die de opdrachtnemer voor de opdrachtgever verricht.
 • De werkzaamheden worden verricht binnen de geldigheidsduur van de VAR.
 • De opdrachtgever heeft de identiteit van de opdrachtnemer vastgesteld.
 • De opdrachtgever bewaart een kopie van de verklaring en van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie.

Een VAR-row wordt afgegeven als in de VAR staat omschreven dat de inkomsten van de opdrachtnemer als resultaat uit overige werkzaamheden worden aangemerkt. Deze VAR biedt de opdrachtgever geen zekerheid over de vraag of zij loonheffingen moeten inhouden en afdragen. De opdrachtgever moet zelf toetsen of er sprake is van een dienstbetrekking. Indien dat het geval is dan zal hij loonheffingen inhouden en afdragen. Als de opdrachtgever vindt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, dan hoeft hij geen loonheffingen inhouden en afdragen. De Belastingdienst kan achteraf toch een dienstbetrekking constateren. In dat geval moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen afdragen. Bij twijfel of er sprake is van een dienstbetrekking kan de opdrachtgever de Belastingdienst om een uitspraak vragen. De opdrachtnemer kan bij het UWV om een uitspraak vragen.

Een VAR regelt dat een opdrachtgever wordt gevrijwaard van de heffing van loonbelasting én premies werknemersverzekeringen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. de opdrachtnemer heeft een voor de desbetreffende arbeidsrelatie geldende VAR-wuo of een VAR-dga getoond;
 2. de opdrachtgever beschikt over een kopie van die verklaring; en
 3. de opdrachtgever heeft de identiteit van de opdrachtnemer vastgesteld en heeft een afschrift van het identiteitsbewijs van de opdrachtnemer in zijn administratie opgenomen.

Tot slot nog een misverstand uit de praktijk. Vaak wordt beweerd dat zelfstandigen zonder personeel jaarlijks minimaal drie verschillende opdrachtgevers moeten hebben, teneinde een diensverband met een opdrachtgever te voorkomen. Dat is niet het geval, het aantal is niet maatgevend, het oordeel van de fiscus uiteraard wel. Dit misverstand is ontstaan uit de formulering van het VAR formulier omtrent het aantal te verwachten opdrachtgevers voor het komende jaar, namelijk: minder dan drie, drie tot zeven of zeven of meer opdrachtgevers.

Via de website van de Belastingdienst kan het aanvraagformulier gedownload worden onder de link ‘Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie’. Het formulier kan ook besteld worden via de BelastingTelefoon.

Voor meer informatie over arbeidsrecht kunt u contact opnemen met mr. R.C. Sies van BASE Advocaten.

(c) BASE Advocaten B.V.
Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies