BASE Advocaten - The Litigation Firm

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
BASE Advocaten B.V. ('BASE Advocaten'), gevestigd te Rotterdam, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als doel het beoefenen van de advocatuur. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan BASE Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen van BASE Advocaten met opdrachtgever als gevolg of in verband daarmee. Niet alleen BASE Advocaten maar ook iedere (vroeger) aan BASE Advocaten verbonden persoon en ieder voor wiens handelen of nalaten BASE Advocaten aansprakelijk is of kan zijn, kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Onder ‘verbonden persoon’ wordt begrepen: de werknemers, de partners en/of de aandeelhouders van BASE Advocaten.

Artikel 2
BASE Advocaten verricht alle diensten en overige werkzaamheden uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door BASE Advocaten, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4
BASE Advocaten voert uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever een opdracht uit. Derden mogen niet op het resultaat van de door de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het licht daarvan verrichte werkzaamheden. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door BASE Advocaten voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens BASE Advocaten gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5
De keuze van de door BASE Advocaten in te schakelen derden zal, zoveel als in relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. BASE Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door BASE Advocaten ingeschakelde derden. BASE Advocaten is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheids-beperkingen en/of voorwaarden) van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6
De opdrachtgever vrijwaart BASE Advocaten tegen alle aanspraken van derden alsmede de door BASE Advocaten in verband daarmede te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door BASE Advocaten voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. BASE Advocaten is als gevolg van de geldende regelgeving (waaronder de Wwft) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden aan de autoriteiten te melden. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig bij voorbaat toestemming te geven. Tevens vrijwaart de opdrachtgever BASE Advocaten voor aanspraken van derden jegens BASE Advocaten dan wel haar partners welke verband houden met een ten onrechte gedane melding in dit kader.

Artikel 7
Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten onverhoopt een gebeurtenis voordoet die aan de zijde van BASE Advocaten tot aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever leidt, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door BASE Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van BASE Advocaten komt. Indien om welke reden dan ook de bovengenoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van BASE Advocaten beperkt tot een bedrag ad EUR 25.000,-, dan wel indien het honorarium exclusief BTW dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan EUR 25.000,- exclusief BTW, tot een bedrag gelijk aan dit betaald honorarium met een maximum van EUR 75.000,-. Iedere aansprakelijkheid die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van of door enige bank, financiële instelling of andere derde, wordt door BASE Advocaten, mede ten behoeve van de eventueel aan haar verbonden Stichting Derdengelden, uitgesloten

Artikel 8
De opdrachtgever is aan BASE Advocaten voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door BASE Advocaten vast te stellen uurtarieven. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 9
BASE Advocaten is gerechtigd een eventueel door de opdrachtgever betaald voorschot op de declaratie te verrekenen met de oudste openstaande declaratie; alsmede met hetgeen BASE Advocaten van de opdrachtgever onder zich heeft of krijgt.

Artikel 10
Declaraties van BASE Advocaten worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht en dienen binnen veertien dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie – zonder opschorting of verrekening – te zijn voldaan. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien betaling na aanmaning uitblijft is BASE Advocaten gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de staffel als opgenomen in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012,141 en 142)

Artikel 11
Bij niet betaling van de door of in opdracht van BASE Advocaten voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, is BASE Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van BASE Advocaten voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 12
Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.

Artikel 13
Op de rechtsverhouding tussen BASE Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Op een gebrek in de prestatie en iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien BASE Advocaten daarover niet binnen 13 maanden na ontdekking daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 15 oktober 2014.

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Nieuws

11/05
2022
Is een parenclub een zogeheten middenstandsbedrijfsruimte (in de zin van art. 7:290 BW) of een overige bedrijfsruimte (in de zin van art. 7:230a BW)? Het laatste, zo oordeelde...
Lees meer
06/04
2022
Eerder schreven wij over de vuistregels bij een beroep op dringend eigen gebruik als wettelijke grond voor de opzegging van een "290-huurovereenkomst" . Een van die regels is...
Lees meer
24/02
2022
De wet kent specifieke regels voor de verhuur van bedrijfsruimten voor de zogenaamde middenstand. Hieronder vallen bijvoorbeeld restaurants, winkels, hotels en kampeerbedrijven...
Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Algemene voorwaarden - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord