BASE Advocaten - The Litigation Firm

Maatregelen tegen ongewenste effecten transitievergoeding goedgekeurd door Eerste Kamer

Nieuws 10 juni 2015

De regeling voor de transitievergoeding zoals vastgelegd in de Wet Werk en Zekerheid ("WWZ") betekent kort gezegd, dat een werknemer bij ontslag recht heeft op een transitievergoeding als het dienstverband met de werknemer ten minste 24 maanden heeft bestaan. Deze regeling heeft onmiddellijke werking, wat betekent dat het in beginsel direct geldt voor werknemers die op of na 1 juli 2015 worden ontslagen. Ook geldt voor iedere werknemer dat de periode gelegen vóór 1 juli 2015 meetelt in de berekening van de hoogte van transitievergoeding. Er wordt in dat kader geen onderscheid gemaakt tussen vaste en flexibele werknemers.

Deze regeling is op de nodige bezwaren gestuit, waardoor Minister Asscher heeft besloten maatregelen te treffen om onbedoelde en daarmee ongewenste effecten van de regeling aangaande de transitievergoeding tegen te gaan. Tegelijkertijd dienen deze maatregelen als stimulans om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te gaan. Het gaat om de volgende maatregelen:

  1. uitstel van het verschuldigd zijn van een transitievergoeding
  2. overgangsrecht;
  3. bevorderen aangaan arbeidsovereenkomst.

1. Uitstel van het verschuldigd zijn van een transitievergoeding
De transitievergoeding is niet verschuldigd indien de werkgever aan de werknemer voor het einde van de arbeidsovereenkomst de garantie heeft geboden dat hij binnen zes maanden weer bij hem in dienst kan treden. Deze garantie moet bestaan uit een nieuwe (tijdelijke of vaste) arbeidsovereenkomst die ingaat binnen zes maanden na het moment waarop een tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Met deze maatregel wordt voorkomen dat de werkgever direct na 1 juli 2015 een transitievergoeding verschuldigd is.

2. Overgangsrecht
Voorgaande maatregel neemt echter niet weg dat de werkgever deze transitievergoeding uiteindelijk alsnog verschuldigd is bij ontslag van een werknemer en dat dan het gehele arbeidsverleden van vóór 1 juli 2015 alsnog meetelt in de berekening van de transitievergoeding. In dat kader is er overgangsrecht ontwikkeld. Dit overgangsrecht houdt in dat voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding, arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van meer dan drie maanden hebben opgevolgd (of een kortere termijn, als die op grond van cao gold) niet worden meegeteld. Let op: tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar na 1 juli 2012 met een periode van maximaal zes maanden opvolgen, tellen wel mee.

3. Bevorderen aangaan arbeidsovereenkomst
Om het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te stimuleren, is de volgende maatregel getroffen. Als op of na 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, worden de arbeidsovereenkomsten die voor die datum zijn geëindigd (en onderbroken zijn geweest met een periode van langer dan drie maanden of de termijn die krachtens de cao gold) niet meegeteld voor de transitievergoeding. De opbouw van de transitievergoeding over die periode levert de werknemer dus in, maar hij krijgt hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de daarbij behorende ontslagbescherming en opzegtermijn voor terug.

Waar zijn de maatregelen terug te vinden en wanneer treden de maatregelen in werking?
De in dit artikel geschetste maatregelen zijn onderdeel van deWet Aanpak Schijnconstructies (“WAS”), die op 2 juni 2015 door de Eerste Kamer is aangenomen. De maatregelen die in de WAS zijn opgenomen zijn onder meer bedoeld ter voorkoming van de mogelijk negatieve gevolgen van de onmiddellijke werking van de transitievergoeding bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De beoogde ingangsdatum van de WAS is 1 juli 2015. Dit valt dus samen met de inwerkingtreding van het tweede gedeelte van de WWZ.

Graag verwijzen wij u naar de eerdere publicaties waarin wij aandacht hebben besteed aan de wijzigingen die de WWZ met zich brengt. Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met de auteurs mr. drs. J-W. van Geen,mr. S.J.R. Barbas, of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

 

Laatstelijk bijgewerkt tot 9 juni 2015

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord