BASE Advocaten - The Litigation Firm

Werkgever kan afgifte van geluidsopname van de werknemer vorderen

Arbeidsrecht 28 september 2017
In de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 24 augustus jl. stond de vraag centraal of de werkgever afgifte kon vorderen van een geluidsopname die werknemers hadden gemaakt van een gesprek met hun leidinggevende. De werkgever vorderde afgifte van de geluidsopname op grond van art. 843a Rv in verband met een zitting bij het College voor de Rechten van de mens, waar de werknemers een klacht hadden ingediend in verband met vermeende discriminatie. De rechter heeft de vordering toegewezen onder de voorwaarde dat eerst een vertrouwenspersoon wordt aangewezen die bepaalde passages mag 'schonen' voordat de werkgever de opname ontvangt.

In deze zaak hadden twee werknemers een geluidsopname gemaakt van een gesprek met hun leidinggevende. Zij hebben vervolgens slechts gedeeltes van de geluidsopname gebruikt in een procedure bij het College van de Rechten van de Mens. De werknemers stelden zich in die procedure op het standpunt dat de werkgever een verboden onderscheid maakte en intimideerde op grond van leeftijd en (chronische) ziekte. Ten behoeve van zijn verdediging heeft de werkgever aangegeven te willen beschikken over de volledige geluidsopname. De door de werknemers geselecteerde fragmenten geven namelijk een onvolledig beeld van het gesprek, aldus de werkgever. Doordat op dit moment werkgever en werknemer niet over dezelfde stukken beschikken komt volgens de werkgever het belang van 'equality of arms' in het geding. De werkgever vorderde daarom een kopie van de volledige, onbewerkte geluidsopname op grond van artikel 843a Rv zodat het College de geluidsfragmenten in de juiste context kan beoordelen.


Artikel 843a Rv bevat de regeling van het inzagerecht (de exhibitieplicht). Deze regeling maakt het mogelijk om met succes inzage, afschrift of uittreksel te vorderen van akten en andere bewijsmiddelen. Voor het recht op inzage, afschrift of uittreksel op grond van dit artikel moet zijn voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

1) Degene die inzage vordert moet een rechtmatig belang hebben;
2) De bescheiden moeten voldoende bepaald zijn;
3) Degene die inzage vordert moet partij zijn bij de rechtsbetrekking.

Doordat aan alle bovenstaande voorwaarden werd voldaan, heeft de kantonrechter geoordeeld dat de werkgever recht heeft op afgifte van de geluidsopname. Hierbij is echter wel rekening gehouden met vertrouwelijke informatie die uit de geluidsopname kan volgen. Er wordt een vertrouwenspersoon aangewezen die moet beoordelen welke passages uit de kopie van de opname verwijderd mogen worden, voordat de geluidsopname aan de werkgever wordt verstrekt. Persoonlijke en medische gegevens van de werknemers die in het gesprek aan de orde zijn geweest en niets te maken hebben met de werksituatie mogen namelijk uit de opname verwijderd worden. Dit geldt ook voor het deel van de geluidsopname waarbij de leidinggevende de ruimte al heeft verlaten.

Uit het voorgaande blijkt dat een werknemer er rekening mee moet houden bij het opnemen van gesprekken, dat niet alleen de voor de werknemer gunstige delen van de geluidsopname gebruikt kunnen worden, maar dat de gehele geluidsopname gebruikt kan worden in een procedure. Voor een werkgever daarentegen is het een geruststellende gedachte dat hij in het bezit kan komen van een dergelijke opname. Doordat bijna iedere werknemer tegenwoordig over een smartphone bezit en het opnemen van gesprekken daardoor steeds makkelijker wordt, is het goed dat beide partijen weten in hoeverre ze een beroep op een dergelijke opname kunnen doen.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neem dan contact op met Marlotte Reckers of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord