BASE Advocaten - The Litigation Firm

Het bekijken van de social media accounts van een sollicitant – mag dat eigenlijk wel?

Arbeidsrecht 12 oktober 2017
Het is waarschijnlijk een herkenbare reactie zodra er een sollicitatie bij de werkgever binnenkomt – "even de social checken om te kijken wie wij voor ons hebben". Hoe onschuldig deze handelswijze ook lijkt te zijn, het kan wel degelijk een inbreuk maken op iemands privacy. Er kan immers sprake zijn van het verwerken van persoonsgegevens wat niet zonder meer is toegestaan. In deze blog wordt hier nader op ingegaan.

Verwerking persoonsgegevens
Gegevens zijn persoonsgegevens indien het gaat om:

  • gegevens die informatie bevatten over een natuurlijk persoon; en
  • die persoon identificeerbaar is.


Van verwerking is sprake als een handeling wordt verricht ten aanzien van persoonsgegevens en er feitelijke macht uitgeoefend kan worden over die persoonsgegevens. In de Handleiding Wet bescherming persoonsgegevens worden als voorbeeld van verwerking van persoonsgegevens de volgende handelingen genoemd:

  • verzamelen, vastleggen en ordenen;
  • bewaren, bijwerken en wijzigen;
  • opvragen, raadplegen, gebruiken;
  • verstrekken door middel van doorzending;
  • verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling;
  • samenbrengen, met elkaar in verband brengen; en
  • afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.


Van een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) is dus al snel sprake. Sterker nog, het “even de social checken om te kijken wie wij voor ons hebben” kwalificeert ook als het verwerken van persoonsgegevens.

Wanneer mogen persoonsgegevens dan rechtmatig worden verwerkt?
Om persoonsgegevens rechtmatig te kunnen verwerken, dient de werkgever een juridische grondslag hiervoor te hebben. Deze grondslag kan worden gevonden in artikel 8 Wbp. Hierin is een limitatieve opsomming van de gronden opgenomen die een gegevensverwerking kunnen rechtvaardigen.

Artikel 8 aanhef en onder a Wbp bepaalt dat ondubbelzinnige toestemming van de werknemer voor het verwerken van persoonsgegevens een grondslag is voor gegevensverwerking. Deze ondubbelzinnige toestemming wordt in de verhouding werkgever/potentiële werknemer echter niet snel aangenomen. Er is immers sprake van een afhankelijk verhouding, waardoor discutabel is of de ondubbelzinnige toestemming wel vrijwillig is gegeven. De juridische grondslag zal voor de werkgever dan ook meestal berusten op artikel 8 aanhef en onder f Wbp, namelijk dat persoonsgegevens verwerkt mogen worden indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Dit mag echter weer niet als het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene (in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer) voorgaat.

Een gegevensverwerking door de werkgever op grond van artikel 8 Wbp is slechts mogelijk indien bovendien aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit is voldaan. Proportioneel wil zeggen: dat de maatregel passend moet zijn om het doel - het vergaren van informatie - te bereiken. Subsidiariteit wil zeggen dat de maatregel niet verder mag gaan dan strikt noodzakelijk. De inbreuk op de privacy moet zich dus tot het minimum beperken.

Conclusie
Er is sprake van het verwerken van persoonsgegevens op het moment dat de werkgever de social media accounts van een sollicitant bekijkt. Het is voorts maar de vraag of deze handelswijze gekwalificeerd kan worden als het rechtmatig verwerken van persoonsgegevens. Getoetst dient te worden of er een juridische grondslag aanwezig is en of voldaan is aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Zelfs indien de social media accounts van de sollicitant publiekelijk toegankelijk zijn, moet de werkgever aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoen om de gegevens rechtmatig te mogen bekijken. Of het bekijken van de social media account rechtmatig is, zal dus uiteindelijk weer afhangen van de omstandigheden van het specifieke geval.

Neem voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens contact op met Sanne Barbas of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord