BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wijzingen WNT per 1 januari 2018

Nieuws 05 januari 2018
Op 3 juli 2017 gaven wij u een laatste update over de wijzigingen van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Wij presenteerden een overzicht van de wijzigingen van de Evaluatiewet WNT die per 1 juli 2017 in werking zijn getreden. In deze blog geven wij u een overzicht van de belangrijkste wijzigen uit de Evaluatiewet WNT die per 1 januari 2018 in werking zijn getreden. Daarin nemen wij ook de belangrijkste wijzigingen in de Beleidsregels WNT 2018 en de Uitvoeringsregeling WNT mee.

1) Publicatieplicht
De openbaarmakingsverplichtingen zijn voortaan niet meer in de wet maar in de Uitvoeringsregeling WNT geregeld en op enkele onderdelen vereenvoudigd. Daarnaast geldt dat WNT-instellingen verplicht zijn de WNT-verantwoording openbaar toegankelijk op internet te publiceren voor een periode van tenminste zeven jaar (als onderdeel van de jaarrekening of desgewenst als apart document).

2) Geen verplichte dubbele verantwoording meer
Instellingen die onder de reikwijdte van de WNT en het Burgerlijk Wetboek (“BW”) vallen kunnen met ingang van de jaarrekening over kalenderjaar 2017 ervoor kiezen om de BW verantwoording van de bezoldigingsgegevens achterwege te laten.

3) Digitale meldplicht
De algemene digitale meldplicht vervalt. WNT-instellingen die zijn opgenomen in het WNT-register hoeven niet meer digitaal te melden. Alleen WNT-instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van een vakminister met een eigen digitale meldtool dienen de WNT-gegevens nog digitaal te melden. Dit laatste geldt voor zorg-, onderwijs-, cultuur- en media instellingen en woningcorporaties.

4) Aanscherping personele reikwijdte WNT
Een topfunctionaris die tenminste twaalf maanden een topfunctie heeft vervuld en vervolgens een andere ‘niet-topfunctie’ gaat vervullen bij dezelfde rechtspersoon of instelling, blijft nog vier jaar aangemerkt als topfunctionaris. Het begrip ‘gewezen topfunctionaris’ is vervallen.

5) Anticumulatiebepaling
De WNT maximeert de totale bezoldiging uit functies als leidinggevende topfunctionaris bij verschillende WNT-instellingen tot het algemeen bezoldigingsmaximum, tenzij voor de betreffende topfunctionaris een uitzondering geldt.

6) Gesubsidieerde instellingen
Voor toepasselijkheid van de WNT op gesubsidieerde instellingen wordt niet langer uitgegaan van de verleende subsidie, maar de feitelijk in het boekjaar ontvangen subsidie.

7) Transitievergoeding geen ontslaguitkering
Artikel 10b van de Beleidsregels WNT 2018 bepaalt (met terugwerkende kracht) dat de transitievergoeding waar een topfunctionaris recht op heeft op grond van artikel 7:673 BW, geen ontslaguitkering is in de zin van de WNT.

8) Afbouw overgangsrecht bij vrijwillige wijzigingen van de bezoldiging
In artikel 11a van de Beleidsregels WNT 2018 is een bepaling opgenomen die mogelijk nadelige gevolgen van het overgangsrecht voor gevallen waarin sprake is (geweest) van vrijwillige wijziging van de bezoldiging, voor de meest voorkomende gevallen wegneemt.

9) Vergoeding kosten outplacement en juridische bijstand behoren niet meer tot uitkering wegens beëindiging van het dienstverband
In artikel 4 lid 3 Uitvoeringsregels WNT 2018 is bepaald dat de vergoeding van kosten van een outplacementtraject, van juridische bijstand of van financieel of pensioenadvies niet gerekend worden tot de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (gemaximeerd op EUR 75.000,-), indien (1) die vergoeding rechtstreeks dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemene bepaling van een CAO of een wettelijk voorschrift óf (2) de topfunctionaris de vergoeding aansluitend kan aanwenden op basis van een declaratie onder overlegging van bewijsstukken voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

Tot slot: in onze vorige blog gaven wij aan dat de WNT 3 in de maak zou zijn. Het (nieuwe) kabinet heeft echter besloten het wetsvoorstel WNT 3 niet in te dienen. Dit wetsvoorstel is daarmee (voorlopig) van de baan.

Mocht u vragen hebben over de WNT neem dan contact op met Rob Sies of Marije Kuijer.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord