BASE Advocaten - The Litigation Firm

Bestuurders opgelet! - mr. V.R.M. Appelman - 31/07/06

Blogs 01 juli 2007

Een belangrijk motief voor het gebruik maken van een B.V. voor het voeren van de onderneming is de beperkte aansprakelijkheid. Bestuurders van een vennootschap lopen echter persoonlijk risico's indien zij hun taak niet behoorlijk vervullen. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement van een vennootschap.

Indien een bestuur van een vennootschap niet heeft voldaan aan de uit de wet voortvloeiende administratieplicht (1) of publicatieplicht (2), heeft het zijn taak niet behoorlijk vervuld. Als gevolg daarvan wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. De consequentie daarvan is weer dat in beginsel iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk is voor het tekort.

De curator van de failliete vennootschap verkeert in dergelijke gevallen ook bewijsrechtelijk in een comfortabele positie. De curator hoeft dan namelijk niet te bewijzen dat er onbehoorlijk bestuur bestaat, noch hoeft hij te bewijzen dat dat onbehoorlijk bestuur heeft geleid tot het faillissement. Het is aan de individuele bestuurder, om te bewijzen dat de onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur niet aan hém te wijten is én dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Dat bewijs zal voor een bestuurder doorgaans lastig en vaak onmogelijk te leveren zijn, met alle consequenties van dien voor hem en zijn privésituatie.

U dient zich, met betrekking tot deze bestuurdersaansprakelijkheid, voorts te realiseren dat met een bestuurder gelijk wordt gesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. Ook feitelijk leidinggevenden lopen op dit punt derhalve risico's!

Bestuurdersaansprakelijkheid is een belangrijk aandachtspunt. In een volgende bijdrage zal ik kort stilstaan bij de mogelijke externe aansprakelijkheid van bestuurders op grond van onrechtmatige daad, in gevallen waarin de vennootschap niet aan haar verplichtingen jegens een schuldeiser voldoet. Indien u vragen heeft over bestuurdersaansprakelijkheid neem dan contact op met mr. V.R.M. Appelman van BASE Advocaten.

(1) Het bestuur is verplicht om een dusdanige administratie van de vermogenstoestand van de rechtspersoon te voeren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.
(2) De rechtspersoon is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening na vaststelling, door nederlegging ervan ten kantore van het handelsregister.

Indien u vragen heeft over het bestuurdersaansprakelijkheid neem dan contact op met Virgil Appelman van BASE Advocaten.

Dit artikel is ook gepubliceerd op www.jongmkb.nl.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord