BASE Advocaten - The Litigation Firm

Beoordelingsmaatstaf opvolgend werkgeverschap – oud of nieuw recht van toepassing?

Nieuws 12 november 2018
Op 1 juli 2015 is de zogenaamde "WWZ" in werking getreden. Onder de WWZ wordt de vraag of sprake is van opvolgend werkgeverschap anders beoordeeld dan dat vóór 1 juli 2015 het geval was. Deze beoordelingsmaatstaf dient vervolgens ook te worden gehanteerd voor de berekening van de transitievergoeding. De vraag die dan kan opkomen is de volgende: moeten werkgeverswisselingen die hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2015 ook naar oud recht worden beoordeeld of moet dit naar nieuw (WWZ) recht worden beoordeeld?

Casus
De werkneemster in kwestie is werkzaam in de thuiszorg. Zij is in de periode van 15 december 1997 tot 1 februari 2012 actief geweest voor twee verschillende werkgevers en per 1 februari 2012 werkt zij als hulp in de huishouding voor Tzorg. Nadat werkneemster zich op 10 maart 2014 heeft ziekgemeld, heeft Tzorg – na toestemming van het UWV – het dienstverband met de werkneemster opgezegd met ingang van 22 mei 2016, onder toekenning van een transitievergoeding van EUR 1.169,68. De werkneemster stelt echter dat sprake is van opvolgend werkgeverschap. In dat geval moet voor de berekening van de transitievergoeding worden uitgegaan van een dienstverband vanaf 15 december 1997. Zij zou dan recht hebben op een transitievergoeding van EUR 6.433,- bruto.

De kantonrechter heeft het verzoek toegewezen, welk oordeel door het hof is bekrachtigd. Tegen dit oordeel is cassatie ingesteld. Voordat op het oordeel van de Hoge Raad wordt ingegaan, wordt eerst toegelicht wat de beoordelingsmaatstaf voor opvolgend werkgeverschap onder oud recht inhield en vervolgens wat deze maatstaf onder het nieuwe recht inhoudt.

Verschil oud en nieuw recht
Onder het oude recht gold als beoordelingsmaatstaf voor de vraag of sprake is van opvolgend werkgeverschap dat “enerzijds de nieuwe overeenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist als de vorige overeenkomst, en anderzijds tussen de nieuwe werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat het door de laatste op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever”. Deze beoordelingsmaatstaf is door de Hoge Raad geformuleerd in het “Van Tuinen/Wolters arrest”.

Onder het nieuwe recht is door de wetgever afgeweken van voornoemde beoordelingsmaatstaf. Door de wetgever is nu als beoordelingsmaatstaf vastgesteld dat sprake is van opvolgend werkgeverschap als “op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn.” Het “zodanige banden criterium” is dus komen te vervallen, waarmee de beoordelingsmaatstaf is verruimd. Dezelfde beoordelingsmaatstaf geldt onder het nieuwe recht ook voor de berekening van de transitievergoeding.

Oordeel Hoge Raad
Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat werkgeverswisselingen die hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2015 moeten worden beoordeeld naar oud recht (de beperktere beoordelingsmaatstaf). Daarnaast oordeelt de Hoge Raad dat dit ook geldt in het kader van de berekening van de transitievergoeding. De Hoge Raad heeft met zijn oordeel van 12 oktober 2018 het oordeel in zijn eerdere arrest “Constar” bevestigd.

Meer weten? Neem dan contact op met Sanne Barbas, of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord