BASE Advocaten - The Litigation Firm

Ondernemingsraad heeft mogelijk adviesrecht inzake beëindigingsovereenkomst bestuurder

Nieuws 04 maart 2019
Het ontslag van een bestuurder komt in de praktijk vaak tot stand doordat er tussen partijen een beëindigingsovereenkomst wordt gesloten. Een dergelijke beëindiging met wederzijds goedvinden wordt doorgaans achter de schermen uit onderhandeld. Niet vergeten mag echter worden dat ook de ondernemingsraad mogelijk bij dit proces betrokken moet worden.

In artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat de ondernemingsraad door de ondernemer in de gelegenheid moet worden gesteld om advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming. Dit advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Voor lange tijd werd algemeen aangenomen dat er bij een voornemen om afscheid te nemen met wederzijds goedvinden, geen rol was weggelegd voor de ondernemingsraad. Ook niet als het initiatief hiervoor van de ondernemer afkomstig was. De wetsgeschiedenis wees daar volgens velen op.

In de wetsgeschiedenis staat echter alleen dat het begrip “ontslag” in de zin van artikel 30 WOR moet worden geïnterpreteerd als een onvrijwillig ontslag. Wie werkzaam is in de ontslagpraktijk weet dat een beëindiging met wederzijds goedvinden vaak ook als een onvrijwillig ontslag kan worden aangemerkt. Want hoewel de bestuurder uiteindelijk instemt met zijn of haar ontslag, is het vaak niet de keuze van de bestuurder om het dienstverband te doen eindigen. Vaak wordt ingezien dat het vasthouden aan het dienstverband de bestuurder niet verder zal brengen. Uiteindelijk kiest de bestuurder dan eieren voor zijn geld, van een vrijwillig ontslag is echter eigenlijk geen sprake.

Een voornemen om over te gaan tot een ontslag van een bestuurder met wederzijds goedvinden, valt in die situatie dan ook mogelijk onder de reikwijdte van artikel 30 WOR. De Ondernemingskamer heeft in de Eneco-uitspraak (OK 18 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2488) dit ook bevestigd. Als de gang van zaken grote vergelijkenis vertoont met een voorgenomen ontslag als bedoeld in artikel 30 WOR, dan dient het voorgenomen ontslag aan de ondernemingsraad te worden voorgelegd, aldus de Ondernemingskamer. In de literatuur wordt deze overweging van de Ondernemingskamer wel beperkt uitgelegd. Dit mogelijk ten onrechte. De Ondernemingskamer hecht er immers grote waarde aan dat procedures juist worden gevolgd en de rechten van de ondernemingsraad niet worden uitgehold. Wanneer de ondernemer voornemens is een bestuurder te ontslaan en hij verwacht dat de bestuurder dit niet zal ervaren als een vrijwillig ontslag, dan dient de ondernemer dit voor advies aan de ondernemingsraad voor te leggen. Of de ondernemer dat ontslag eenzijdig wil bewerkstelligen of dat wil doen door middel van een aanbod dat de bestuurder uiteindelijk niet zal weigeren, dient voor de medezeggenschap geen verschil te maken. Het verschil tussen wel of geen adviesrecht lijkt enkel gezocht te moeten worden in het onderscheid tussen wel of geen vrijwillig ontslag.

Voor een ondernemer zal het niet altijd eenvoudig zijn om van te voren te bepalen waar het op zal uitdraaien, een vrijwillig of een onvrijwillig ontslag. Als de ondernemer de voorkeur geeft aan een beëindiging met wederzijds goedvinden, dan doet hij er gelet op het voorgaande dan ook goed aan om in dat voorstel de voorwaarde op te nemen dat een en ander nog afhankelijk is van het advies van de ondernemingsraad. Op het moment dat namelijk sprake blijkt te zijn van een onvrijwillig ontslagsituatie, dient het advies van de ondernemingsraad nog van wezenlijke invloed te kunnen zijn.

Tot slot is het in dit kader van belang op te merken dat artikel 30 WOR niet alleen van toepassing is op statutaire bestuurders, maar op alle werknemers die aangemerkt kunnen worden als een bestuurder in de zin van de WOR. Alle personen dus die alleen of tezamen met anderen in de onderneming de hoogste zeggenschap uitoefenen bij de leiding van de arbeid. Een filiaalmanager kan dus bijvoorbeeld ook bestuurder zijn in de zin van de WOR.

Het is vaak niet eenvoudig om te bepalen of een bepaald onderwerp nu wel of niet aan de ondernemingsraad moet worden voorgelegd en welke stappen een ondernemingsraad kan nemen wanneer hij vermoedt dat zijn rechten niet worden gerespecteerd.

Indien u hier als ondernemer of als ondernemingsraad vragen over heeft, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Jan-Willem van Geen of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord