BASE Advocaten - The Litigation Firm

Je hebt als werkgever te veel loon betaald – is verrekenen met toekomstig loon toegestaan?

Nieuws 17 juni 2019
Stel: een werknemer is minder gaan werken, maar dit is niet goed verwerkt in de salarisadministratie. Hierdoor is 100% van het salaris uitbetaald in plaats van het pro rata gedeelte waar werknemer recht op had. Nu werknemer geen recht had op het te veel betaalde loon (er heeft immers geen arbeid tegenover gestaan), betekent dit dat er ook geen grondslag is geweest voor de betaling die door werkgever is gedaan. Er is sprake van onverschuldigde betaling. Werkgever zou het te veel betaalde loon dan dus ook kunnen terugvorderen van werknemer. Vraag is of dit ook kan worden verrekend met toekomstig loon.

Hoofdregel is dat behalve bij het einde van de arbeidsovereenkomst, verrekening door de werkgever van een schuld van werknemer met het te betalen loon niet is toegestaan. Eén van de uitzonderingen op deze hoofdregel is de situatie dat de werkgever te veel loon heeft betaald. Dit betekent dat het onder omstandigheden is toegestaan om het te veel betaalde loon te verrekenen met het nog te betalen loon. Verrekening mag echter niet tot gevolg hebben dat werknemer onder het minimumloon uitkomt. Er zal dus mogelijk gefaseerd moeten worden verrekend en het kan nodig zijn om een betalingsregeling met werknemer te treffen (ook uit het oogpunt van goed werkgeverschap).

Let wel: er zijn omstandigheden denkbaar waarbij het niet redelijk is als werkgever het te veel betaalde loon terugverlangt. Uit de rechtspraak volgt dat dit bijvoorbeeld het geval is als de werkgever pas na lange tijd het te veel betaalde loon terugvraagt, terwijl de werknemer niet uit de loonstrook (of anderszins) heeft kunnen afleiden dat er te veel loon is betaald. Daarnaast kan het zo zijn dat werknemer te goeder trouw is. Het is dan ook van belang om te weten of het voor werknemer kenbaar is geweest/had kunnen zijn dat hij te veel loon kreeg. In dit kader is relevant dat zowel op werknemer als op werkgever de verplichting rust om de loonstrook te controleren.

Tot slot dient rekening te worden gehouden met het feit dat als sprake is van een lange periode waarover werknemer te veel loon heeft ontvangen, het mogelijk is dat het een arbeidsvoorwaarde is geworden. Als inmiddels sprake is van een arbeidsvoorwaarde en/of werknemer is te goeder trouw geweest ten aanzien van het te veel betaalde loon, dien je er als werkgever rekening mee te houden dat het terugvorderen van (het gehele) bedrag aan loon dat te veel is betaald in strijd is met het beginsel van goed werkgeverschap. In dat geval is onzeker of de (gehele) vordering ook in rechte afdwingbaar zal zijn.

Meer weten? Neem dan contact op met Sanne Barbas of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord