BASE Advocaten - The Litigation Firm

Voorgenomen ontslagen moeten eerder worden gemeld

Nieuws 01 maart 2012

Op 1 maart 2012 zal de Wet melding collectief ontslag (WMCO) wijzigen. Het gevolg van de wijzigingen is dat een werkgever bij een reorganisatie eerder gedwongen zal zijn om het UWV en de vakbonden van te voren tijdig in te lichten over eventueel voorgenomen ontslagen. Een en ander kan vergaande gevolgen hebben voor de tijdsplanning van een reorganisatie.

Een werkgever dient op grond van de WMCO tijdig schriftelijk melding te maken aan het UWV Werkbedrijf en de belanghebbende vakbonden bij het bestaan van het voornemen om 20 of meer werknemers te ontslaan. Dit blijft ook na de wetswijziging het geval. De gevallen die moeten worden meegerekend voor het getalscriterium van “20 of meer werknemers” worden echter vanaf 1 maart 2012 een stuk ruimer. Onder de “20 werknemers” vielen voorheen slechts (i) de werknemers van wie de werkgever voornemens was de arbeidsovereenkomst op te zeggen na het verkrijgen van een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf en daarnaast (ii) de werknemers voor wie een ontbindingsverzoek wegens bedrijfseconomische redenen zou worden ingediend, maar alleen indien dit vijf of meer werknemers betrof. De werknemers met wie de werkgever een vaststellingsovereen­komst wist te sluiten ter beëindiging van het dienstverband werden niet meegeteld voor het getals­criterium “20 of meer werknemers”. Deze gevallen vielen namelijk niet onder het toepassings­gebied van de WMCO. In de praktijk leidde dit er vaak toe dat een reorganisatie buiten de meldplicht van de WMCO viel (al dan niet bewust).  

De meldplicht uit de WMCO wordt nu echter strikter. De belangrijkste wijziging is dat het niet langer meer zal uitmaken welke ontslagroute de werkgever volgt bij een reorganisatie op bedrijfs­economische gronden. Het doet er niet meer toe hoe men juridisch gezien tot beëindiging komt ofwel welke ontslagroute men volgt, slechts relevant is dat 20 of meer arbeidsovereenkomsten binnen een tijdspanne van drie maanden zullen worden beëindigd door de werkgever. Het geldende vereiste van minimaal vijf ontbindingsverzoeken komt ook te vervallen met de wetswijziging. De vakbonden en het UWV Werkbedrijf zullen door de wetswijziging dus vaker betrokken moeten worden bij een reorganisatie.

Het is van groot belang dat een werkgever zich aan deze striktere meldplicht houdt en tijdig melding maakt van zijn voornemen om tot een collectief ontslag over te gaan. Wanneer de werkgever namelijk niet conform de WMCO handelt, zal een eventuele opzegging van een arbeidsovereenkomst of een gesloten vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een dienstverband vernietigbaar zijn. Een werknemer kan tot 6 maanden na de beëindiging een beroep doen op deze vernietigingsgrond. Het gevolg daarvan zal zijn dat het dienstverband als nooit beëindigd wordt beschouwd en dus dat de werknemer aanspraak kan maken op zijn (achterstallige) loon. Wanneer een werkgever – om wat voor reden dan ook – niet aan de meldplicht heeft voldaan, maar de werknemer desondanks (na juridisch advies te hebben ingewonnen) instemt met een beëindiging van het dienstverband, is het derhalve verstandig om naast de vaststellingsovereenkomst via een zogenaamde proforma-ontbindingsprocedure een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te bewerkstelligen. Daarmee wordt immers voorkomen dat het ontslag van tafel kan worden geveegd door het inroepen van de vernietigbaarheid van de vaststellingsovereenkomst door de werknemer; een pro forma ontbinding is namelijk niet op die wijze aan te tasten.

Mocht u voornemens zijn te reorganiseren en bestaat daarbij de mogelijkheid dat er 20 of meer werknemer ontslagen zullen worden, laat u dan tijdig adviseren over (ondermeer) de toepasselijkheid van de WMCO. Door bij de start van een reorganisatie alles zorgvuldig te regelen kunnen veel toekomstige problemen worden voorkomen.

Mocht u vragen hebben of advies wensen aangaande dit artikel, neemt u dan contact op met mr. J-W. van Geen.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord