BASE Advocaten - The Litigation Firm

Hof Den Bosch acht afwenteling van Wav-boetes in strijd met de openbare orde

Nieuws 20 januari 2015

De Wet arbeid vreemdelingen (“Wav”) geeft aan onder welke voorwaarden vreemdelingen toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt. De Wav geldt voor zowel de ondernemer als de particulier. Het werkgeversbegrip is onder de Wav veel ruimer dan de civielrechtelijke definitie. Dit betekent dat een vreemdeling die arbeid verricht meer dan één werkgever kan hebben en dat de werkgever die de vreemdeling niet zelf in dienst heeft eveneens onder de reikwijdte van de Wav kan vallen.

Nu de vreemdeling meer dan één werkgever kan hebben, dienen ook al deze werkgevers te voldoen aan de vereisten van de Wav. Indien dit niet het geval is, krijgt elke werkgever een boete opgelegd. Dit kan vergaande financiële gevolgen hebben. Het is echter vaak de praktijk dat bijvoorbeeld een opdrachtgever/hoofdaannemer werk aanneemt, waarna dit werk door meerdere (onder)aannemers wordt uitgevoerd en de hoofdaannemer geen zicht meer heeft op de personen die het werk uitvoeren. Dit neemt niet weg dat de hoofdaannemer evengoed verplicht is te voldoen aan de vereisten uit de Wav.

Om het risico op het moeten dragen van een boete te neutraliseren, is het thans de praktijk dat contractueel tussen de hoofdaannemer en de (onderaan)nemers overeen wordt gekomen dat de opdrachtgevers/onderaannemers bij het tewerkstellen van personeel niet in strijd zullen handelen met de Wav. Indien blijkt dat de onderaannemers zich niet hebben gehouden aan de Wav, kan in dit geval de hoofdaannemer de opgelegde boete in beginsel verhalen op de onderaannemer(s). Eerder heeft het Hof Den Haag te kennen gegeven dat deze ‘afwenteling’ alleen kan plaatsvinden indien partijen dit met zo veel woorden zijn overeengekomen*.

Het Hof Den Bosch (“Hof”) overweegt echter in twee recente uitspraken dat voornoemde contractuele afspraak (behoudens bijzondere omstandigheden) in strijd is met de openbare orde en dus nietig**. Het Hof geeft ter onderbouwing hiervoor aan dat voor een opgelegde bestuursboete geldt dat de wetgever daarmee beoogt dat de wetsovertreder deze ook zelf in zijn eigen vermogen dient te voelen, onder meer als prikkel en afschrikking om in volgende aangelegenheden geen overtreding te begaan. Aan deze strekking zou volgens het Hof op onaanvaardbare wijze afbreuk worden gedaan en het boetestelsel zou op onaanvaardbare wijze worden belemmerd, bedreigd of ondermijnd, als verhaal van die ‘schade’ mogelijk zou zijn.

Gezien het voorgaande lijkt de mogelijkheid van het contractueel afwentelen van een Wav-boete verleden tijd. Het laatste woord is hier echter nog niet over gesproken nu het Hof partijen in de zaak X Bouw/Y Complete Afbouw de mogelijkheid heeft gegeven op het door het Hof ambtshalve ingenomen standpunt te reageren***. Voorts laat het Hof in bovenstaande overweging ruimte voor ‘bijzondere omstandigheden’ waardoor de contractuele afspraak niet in strijd is met de openbare orde. Het is evenwel de vraag wanneer er van ‘bijzondere omstandigheden’ sprake zal zijn. Tot slot is er nog de mogelijkheid voor partijen om in cassatie te gaan tegen de nog te volgen eindbeslissing van het Hof en is het maar de vraag of de Hoge Raad de opvatting van het Hof deelt.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp neem dan contact op met mr. S.J.R. Barbas of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Bijgewerkt tot 1 januari 2015

*Hof Den Haag 31 maart 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BI3416.
** Hof Den Bosch 16 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5353 (X Bouw/Y. Complete Afbouw) jo. Hof Den Bosch 16 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5342 (New Clearning/Agristo).
*** In de zaak New Clearning/Agristo is het Hof hieraan voorbijgegaan, nu in deze zaak noch gesteld noch gebleken is dat er een dergelijke contractuele afspraak is overeengekomen tussen partijen.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord