BASE Advocaten - The Litigation Firm

Een goed personeelsdossier belangrijker dan ooit!

Nieuws 21 april 2015

Sinds 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) in werking getreden ten aanzien van de regelgeving omtrent flexibele arbeidsrelaties. 1 juli 2015 staat echter alweer voor de deur en daarmee dus ook het vernieuwde ontslagrecht. Door de vernieuwde regelgeving is het op orde hebben van personeelsdossiers belangrijker dan ooit. Dit wordt hierna toegelicht.

Na 1 juli 2015 zijn er vaste ontslaggronden en daaraan gekoppelde ontslagroutes. Ontslagdossiers die betrekking hebben op werknemers die (kort gezegd) disfunctioneren, vallen onder de zogenaamde d-ontslaggrond. Deze ontslagdossiers kunnen na inwerkingtreding van de WWZ uitsluitend aan de kantonrechter worden voorgelegd. De kantonrechter dient de ontslagaanvraag wegens disfunctioneren op basis van strikte criteria te beoordelen. Er moet in dat kader sprake zijn van ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid. Deze ongeschiktheid mag voorts niet het gevolg zijn van ziekte of gebreken van de werknemer. Bovendien:

  • moet de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis hebben gesteld;
  • moet de werkgever de werknemer in voldoende mate de gelegenheid hebben gegeven zijn functioneren te verbeteren; en
  • mag de ongeschiktheid niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg voor scholing of voor arbeidsomstandigheden van de werknemer.

De kantonrechter dient bovenstaande criteria te toetsen. Op het moment dat niet aan deze vereisten is voldaan, is de kantonrechter gehouden het ontbindingsverzoek af te wijzen. Indien er onvoldoende dossier is voor een ontbinding wegens disfunctioneren houdt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst in stand, óók op het moment dat de kantonrechter evenwel van oordeel is dat een toekomstige vruchtbare voortzetting van de samenwerking eigenlijk onmogelijk is geworden. Dit laatste kan thans nog wel reden zijn om de arbeidsovereenkomst te ontbinden ondanks het feit dat er onvoldoende dossier is van de kant van werkgever, zij het vaak onder toekenning van een hogere beëindigingsvergoeding aan werknemer. Het is dus zaak dat een werkgever zorgvuldig te werk gaat op het moment dat een werknemer onvoldoende functioneert. Voorts dient een werkgever daarbij voldoende in het werk te stellen om het vermeende disfunctioneren te verbeteren.

De werkgever dient het personeelsdossier dus op orde te hebben en dit dossier zorgvuldig bij te houden op het moment dat de werknemer onvoldoende functioneert. Een deugdelijk dossieropbouw zorgt immers altijd voor een oplossing: ofwel een beter functionerende werknemer, ofwel een mogelijkheid tot beëindiging van het dienstverband. Het is dan ook van belang dat een personeelsdossier in ieder geval de volgende stukken bevat:

  • een getekende arbeidsovereenkomst;
  • een duidelijke functieomschrijving;
  • verslagen van jaarlijks gevoerde functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  • alle relevant gevoerde correspondentie met werknemer (zoals een gegeven waarschuwing);
  • afspraken over gevolgde en nog te volgen opleidingen;
  • plan van aanpak voor een eventueel verbetertraject, verslagen van het verloop hiervan alsmede verslagen van de met werknemer gevoerde evaluatiegesprekken.


Graag verwijzen wij u naar de eerdere nieuwsbrieven waarin wij aandacht hebben besteed aan de wijzigingen die de WWZ met zich brengt. Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met mr. S.J.R. Barbas, mr. drs. J-W. van Geen of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

Dit artikel is bijgewerkt tot 21 april 2015.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord